Make your own free website on Tripod.com

 
¥D­C¿q·R§A!

                    

   
±Ð·|¦a§}: 16835 Brookhurst Street, Fountain Valley, California 92708 (714) 964-3697

 "±µÄ²¦h¤Hªº¤ß¡A­«³y·sªº¤H¥Í¡C"
°¨¤ÓºÖ­µ28³¹19 - 20¸`

聖光日引

海外校園

網上聖經

每日金句

±Ð·|¦a¹Ï

Åwªï±z¡I |  ±Ð·|·s»D | Á¿¹D°O¿ý | §Ú­Ìªº¥Øªº ¦Û§Ú¤¶²Ð  

  ½Ð°ÑÆ[§Ú­Ìªº¸ê·½®w¡G   ¦UÃþ°Ñ¦Ò¸ê®Æ

±z¦³°ÝÃD·Q¸Ñµª¶Ü?   ¤@¨Çµª®×

Åwªï°Ñ¥[§Ú­Ìªº»E·|, ¦³°ê»y¡]´¶³q¸Ü¡^,¸f»y,­^»y, ¦³±R«ô, ¥D¤é¾Ç, ¨àµ£¤Î¦¨¤H¹Î«´¡C  


¹q¸Ü: (714) 964-3697; (714) 964-6899; ¶Ç¯u: (714) 964-2160
±Ð·|ºô§}: fcbcfv@gte.net

½Ð¨Ó«H´£¨Ñ·N¨£:  fcbcfv@aol.com

       

¨Ó»«¨ì³X¥»­¶¦¸¼Æ¡G

              Åwªï¯d¨¥¼Æ»y¡C Guestbook by GuestWorld Æ[Äý³X«È¯d¨¥¿ý                              


Nedstat Counter

12141999